Etik Hattı Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ETİK HATTI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. ile bunların bağlı ortaklıklarının ve ilişkili şirketlerinin[1](“Şirket”) uygulamaya aldığı etik hattı sürecinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve Şirket’in işleme faaliyetleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., bağlı ortaklıkları ile ilişkili şirketlerinden hangisinin çalışanı, alt yüklenicisi, kuryesi, franchise yetkilisi/çalışanı iseniz etik hattına yaptığınız başvuru o şirket tarafından değerlendirilmekte ve etik hattı sorularına verdiğiniz cevaplar ilgili şirketin ilgili birimine iletilmektedir. Çalıştığınız şirket veya iş ilişkinizin olduğu şirket kişisel verilerin korunması kapsamında veri sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Etik hattımıza çağrı merkezi, e-posta ve internet sitesi üzerinden başvurabilirsiniz. Yaptığınız başvuru Şirketimize, hizmet aldığımız 3.taraf firma tarafından raporlanmaktadır. Etik hatta kişisel verilerinizi paylaşmadan, anonim olarak başvurabilirsiniz. Anonim başvurularda, kimlik ve iletişim verileriniz Şirketimize iletilmeyecektir. Ancak, etik hattımıza başvurduğunuzda, kişisel verlerinizin anonim olmasını istemediğiniz taktirde kimlik ve iletişim verileriniz de Şirketimiz tarafından işlenecektir.

  Kimlik (İsim, soyisim), iletişim (e-posta, telefon numarası), etik hatta hangi ülke ve ilden ulaştığınız, çalıştığınız şirket bilgisi, bağlı olduğunuz şirket birimi bilgileriniz ile ses kayıtlarınız (etik hattı çağrı merkezi kanalı ile aramanız halinde) aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

  • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
  • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Gerekmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Talep ve şikayetlerin takibi,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, gerekmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilişkili şirketlere aktarılabilir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlarla, etik hat hizmeti aldığımız 3. Taraf firmaya yaptığınız başvurunuz ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak çağrı merkezi, internet sitesi veya eposta vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
  • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Gerekmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Talep ve şikayetlerin takibi,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  amaçlarıyla işlenmektedir.

 4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 5. İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; tfitabgida@etikhat.com adresine e-posta göndererek Şirketlerimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


[1] TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., TAB Gıda San ve Tic. A.Ş. , Atakey Patates Gıda Sanayi Tic. A.Ş, Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekmek Unlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fasdat Sebze Doğrama Paketleme San. ve Tic. A.Ş., Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.